project-small-2

แม่น้ำเจ้าพระยา, กรุงเทพ

ดาวมารีนยอร์ช

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

70

ความจุ

ความจุ

45

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

20,000

แม่น้ำเจ้าพระยา, กรุงเทพ

ทองเจ้าพระยา

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

105

ความจุ

ความจุ

100

Area

ราคาเริ่มต้น

20,000

project-small-5

กรุงเทพ – อยุธยา

เรือรวินันท์

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

25

ความจุ

ความจุ

6

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

16,000

project-small-8

นนทบุรี-ปทุมธานี

ริเวียร่า

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

22

ความจุ

ความจุ

6

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

5,500

project-small-6

ปทุมธานี

บัญชากร

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

36

ความจุ

ความจุ

12

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

19,900

project-small-7

แม่น้ำเจ้าพระยา,กรุงเทพ

เอมารีน

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

30

ความจุ

ความจุ

12

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

10,000

project-small-7

แม่น้ำเจ้าพระยา,กรุงเทพ

เรือหางยาว

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

30

ความจุ

ความจุ

12

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

2,500

project-small-7

นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา

ครูซเซอร์

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

20

ความจุ

ความจุ

3,500

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

10,000

project-small-7

แม่น้ำเจ้าพระยา,กรุงเทพ

เสรีชัย

ขนาดเรือ

ขนาดเรือ

27

ความจุ

ความจุ

5

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

6,000